Deze pagina (samen met de documenten waarnaar deze verwijst) somt de algemene voorwaarden op waarop u gebruik mag maken van de websites binnen onze familie van websites, waaronder transportexchangegroup.com, courierexchange.co.uk, haulageexchange.co.uk, cxeuro.com, courierexchange.mobi, vr-x.co.uk, cxmobile.com, transportclassifieds.com, nationalfreightmap.com en complianceregistry.com (onze sites), hetzij als gast, hetzij als ingeschreven gebruiker. Lees deze algemene voorwaarden alstublieft aandachtig door alvorens de site te gebruiken.

Door deze site te gebruiken geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren (en alle aanvullende voorwaarden die nadrukkelijk van toepassing zijn op services en informatie verstrekt door derden die op onze site worden weergegeven) en dat u deze algemene voorwaarden in acht zult nemen. Bepaalde delen van onze site zijn enkel beschikbaar voor geregistreerde leden. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle gebruikers van de site.

Als u niet instemt met deze algemene voorwaarden, zie dan alstublieft af van het gebruik van onze website.

1. Over ons

 1. Onze sites worden beheerd door de Transport Exchange Group Limited (Company Number 3464353) die gevestigd is in Newstead House, Pelham Road, Nottingham, NG5 1AD (“Wij”).
 2. Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 3. Voor deze algemene voorwaarden zal de Transport Exchange Group Limited alle dochterondernemingen, de houdstergroep en ermee geassocieerde bedrijven inhouden.

2. Gebruik van onze site

 1. Het gebruik van onze site is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de service in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing (zie beneden). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site, om wat voor reden dan ook, voor korte of langere tijd onbereikbaar is.
 2. Wij kunnen van tijd tot tijd de toegang tot (delen van) onze site beperken voor onze leden.
 3. Als u een gebruikerscode, wachtwoord of enig ander stuk informatie kiest, of toegewezen krijgt, als deel van onze beveiligingsprocedures, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en u wordt geacht deze informatie niet met derden te delen. Wij hebben op elk moment het recht elke gebruikerscode of elk wachtwoord uit te schakelen, hetzij door uzelf gekozen of door ons toegewezen, als wij van mening zijn dat u niet heb gehandeld in overeenstemming met één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 4. Wanneer u gebruik maakt van onze site, dient u akkoord te gaan met de bepalingen in onze beleidsverklaring voor aanvaardbaar gebruik, welke te vinden zijn op  http://www.transportexchangegroup.com/legal/acceptable-usage-policy.html.
 5. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen om onze site te kunnen bereiken. U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die onze site bezoeken via uw internetaansluiting, op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden en dat zij hiermee in overeenstemming handelen.

3. Rechten intellectueel eigendom

 1. Wij zijn de eigenaars of de licentiehouders van de domeinnamen en het auteursrecht van onze websites. Alle overige eigendomsrechten op onze sites zijn eigendom van hun respectieve externe eigenaars en Transport Exchange Group Limited geeft hierbij niemand (expliciet noch verondersteld) toestemming om gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten. Dergelijk gebruik kan inbreuk betekenen op de rechten van de eigenaar.
 2. Bijdragen op onze sites waarvan de maker identificeerbaar is zijn wereldwijd auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten hierop zijn voorbehouden.
 3. U mag kopieën maken en uittreksels downloaden van pagina’s op onze site voor persoonlijk gebruik en het is toegestaan om anderen binnen uw organisatie te wijzen op materiaal dat op onze site is geplaatst.
 4. Het is niet toegestaan fysieke of digitale kopieën van materiaal dat u heeft geprint of gedownload van onze website aan te passen op enerlei wijze en het is niet toegestaan illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of welk beeldmateriaal dan ook afkomstig van onze website(s) te gebruiken zonder de bijbehorende teksten.
 5. Onze status (en die van elke identificeerbare bijdrager) als auteur van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.
 6. [Het is verboden enige content van onze website te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder van tevoren toestemming te verkrijgen van ons of onze licentiegevers.]
 7. Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden materiaal van onze website afdrukt of downloadt, vervalt uw recht om gebruik te maken van deze website onmiddellijk en dient u deze kopieën of materialen op ons verzoek onmiddellijk te retourneren of te vernietigen.

4. Betrouwbaarheid van geposte informatie

 1. Commentaren en andere berichten op onze site zijn niet bedoeld als advies waarop blindelings vertrouwd moet worden. Wij nemen daarom afstand van elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeit uit enig beroep dat gedaan wordt op zulke materialen die door bezoekers op onze website geplaatst zijn of door iemand die op de hoogte gesteld is van de content.

5. Onze site wordt regelmatig gewijzigd

 1. Wij streven ernaar om onze site regelmatig te bij te werken, en behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment aan te passen. Mocht dit nodig geacht worden, dan kunnen wij onze website tijdelijk onbereikbaar stellen of hem voor onbeperkte tijd sluiten. Informatie op onze site kan op elk moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht zulke informatie te actualiseren.

6. Onze aansprakelijkheid

 1. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de accuratesse van het materiaal dat weergegeven wordt op onze website. In zoverre wettelijk toegestaan, sluiten wij, en bedrijven die onder onze groep vallen en derden die met ons verbonden zijn, hierbij het volgende nadrukkelijk uit:
  1. Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die gewoonlijk voortvloeien uit de statuten, het gewoonterecht of het gelijkheidsbeginsel.
  2. Enige aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door een gebruiker als gevolg van, of in verband met, het gebruik, dan wel onvermogen tot gebruik van, onze site of gevolgen van het gebruik van onze site of een website die ermee is verbonden en het materiaal dat daarop is gepost, inclusief, zonder uitzondering, enige aansprakelijkheid voor:
   1. inkomstenderving;
   2. zakelijk verlies;
   3. gederfde winst of contacten;
   4. verlies van verwachte besparingen;
   5. gegevensverlies;
   6. imagoschade;
   7. verloren tijd voor management of beheer;
   8. en voor elke andere vorm van geleden schade of verlies, op wat voor manier dan ook voortvloeiend uit onrechtmatige daden (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als dit te voorzien was.
 2. Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van onze kant, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze of onjuiste weergave van fundamentele informatie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de geldende wetgeving.
 3. U dient Transport Exchange Group Limited direct op de hoogte te stellen indien iemand u aansprakelijk houdt of dreigt aansprakelijk te houden voor enig voorval direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van onze sites.

7. Informatie over u en uw bezoeken aan onze sites

Wij verwerken informatie omtrent u in overeenstemming met onze Privacyverklaring op http://www.transportexchangegroup.com/legal/privacy-policy.html

 1. Door gebruik te maken van onze sites verklaart u akkoord te gaan met het verwerken van zulke gegevens en verklaart u tevens dat alle gegevens die worden verstrekt door u correct zijn.

8. Via onze sites gesloten transacties

 1. Contracten voor de levering van goederen, services of informatie gesloten via onze sites of die het gevolg zijn van uw bezoeken aan onze sites, zijn onderhevig aan deze voorwaarden.

9. Materiaal uploaden naar onze sites

 1. Telkens wanneer u gebruik maakt van een functie op de websites die u in staat stelt materiaal te uploaden, of wanneer u contact legt met andere gebruikers van onze sites, dient u zich te houden aan de regels met betrekking tot content zoals uiteengezet in onze beleidsverklaring voor aanvaardbaar gebruik op http://www.transportexchangegroup.com/legal/acceptable-usage-policy.html. U garandeert dat elke bijdrage die u doet in overeenstemming is met deze richtlijnen en u zult ons schadeloos stellen voor elke breuk van deze garantie.
 2. Al het materiaal dat u uploadt naar onze sites wordt niet als uw eigendom en als niet-vertrouwelijk beschouwd, en wij hebben het recht om dit te gebruiken, kopiëren, distribueren en verspreiden naar derden naar eigen goeddunken. Wij hebben ook het recht om uw identiteit te onthullen aan elke derde die beweert dat enig materiaal dat u heeft gepost of geüpload op of naar onze sites in strijd is met hun intellectueel eigendom, of hun privacyrecht.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of accuraatheid van enig materiaal dat u, of een andere gebruiker, heeft gepost op onze sites.
 4. Wij hebben het recht om materiaal dat u uploadt of plaatst op onze sites te verwijderen als dit in onze ogen niet in overeenstemming is met de richtlijnen voor de content op onze sites, zoals uiteengezet in onze verklaring van aanvaardbaar gebruik op http://www.transportexchangegroup.com/legal/acceptable-usage-policy.html

10. Verboden gebruik

 1. Transport Exchange Group Limited verbiedt de volgende vormen van gebruik en u verklaart hierbij zich niet schuldig te zullen maken aan deze vormen van gebruik:
  1. Het posten van incomplete, foutieve informatie of informatie waarvan u weet, of had moeten weten, dat het onjuist is.
  2. Het verwijderen of herzien van door een andere persoon of entiteit geplaatste informatie.
 2. Als u zich heeft geregistreerd en gebruik maakt van een wachtwoord, is het verboden derden toegang te verlenen tot delen van onze site waarvoor een wachtwoord nodig is of uw wachtwoord kenbaar maken of delen met derden of het wachtwoord voor andere doeleinden gebruiken.
 3. Het kopiëren of aanpassen van de computer code van eender onze sites die Transport Exchange Group Limited gebruikt om haar pagina’s te genereren.
 4. Het posten van materiaal dat inbreuk maakt op de intellectueel eigendomsrechten van derden.
 5. Het posten van obscene en/of lasterlijke informatie.
 6. Het posten van inhoud die virussen of programma’s bevatten die de werking van onze sites kunnen verstoren.

11. Virussen, hacking en andere vergrijpen

 1. Het is verboden onze site te misbruiken door het bewust introduceren van virussen, trojans, worms, logic bombs of andere kwaadwillende software of technologisch schadelijk materiaal. Het is verboden te proberen ongeoorloofd toegang tot onze site of de server waarop onze site is opgeslagen, of welke server, computer of database dan ook die verbonden is met onze websites te verkrijgen. Het is verboden onze site aan te vallen middels een denial-of-service aanval of een distributed denial-of service aanval.
 2. Als u inbreuk maakt op deze bepaling, begaat u een misdaad onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke inbreuk altijd rapporteren aan de autoriteit die gaat over de handhaving van deze wet, en we zullen samenwerking verlenen aan deze autoriteit door uw identiteit bekend te maken aan hen. In het geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht op gebruik van de site onmiddellijk worden ingetrokken.
 3. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eender welk verlies of schade u ondervindt als gevolg van een distributed denial-of-service aanval, virussen of andere technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, data of andere eigendommen infecteert als gevolg van gebruik van onze sites of het downloaden van materiaal dat er op is gepost, of andere websites die aan de onze zijn gelinkt.

12. Abonneren op onze sites

 1. Er ontstaat enkel een wettelijk bindend contract tussen Transport Exchange Group Limited en abonnees van onze sites zodra:-
  1. de abonnee de informatie heeft verschaft die Transport Exchange Group Limited redelijkerwijs mag verwachten voor het voltooien van het registratie en validatieproces;
  2. de abonnee heeft geselecteerd welk abonnement deze verlangt;
  3. Transport Exchange Group Limited een aanbetaling heeft ontvangen van de abonnee voor de minimale abonnementsperiode die op dat moment van toepassing is (of voor een andere periode indien Transport Exchange Group Limited hiermee instemt), of schriftelijk heeft aangegeven diensten te leveren alvorens het ontvangen van enige betaling;
  4. Transport Exchange Group Limited zal geen dergelijke persoonlijke gegevens doorspelen naar derden zonder de persoonlijke schriftelijke toestemming van de abonnee behalve in zoverre dit nodig of passend is om te voldoen aan regelgeving of nodig voor gerechtelijke procedures waarin zulke persoonlijke informatie relevant is.
 2. Transport Exchange Group Limited mag zulke informatie gebruiken uit Cookies om de integriteit van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de abonnee te waarborgen en mag de Cookies ook gebruiken voor statistische analyses.
 3. Enige vorm van restitutie van abonnementskosten voor het verlopen van de minimale abonnementstijd die de gebruiker heeft geselecteerd, vindt plaats exclusief naar goeddunken van Transport Exchange Group Limited; in het geval dat Transport Exchange Group Limited akkoord gaat met volledige of gedeeltelijke restitutie, zal die enkel betrekking hebben op de gehele maanden die niet zijn gebruikt en er zal sprake zijn van annuleringskosten, welke worden afgetrokken van het restitutiebedrag, ter compensatie van administratie-, inschrijf- en ondersteuningskosten die zijn gemaakt door Transport Exchange Group Limited.

13. Validatie van een abonnee

 1. Om het abonneren op ons site te voltooien, moet de abonnee worden gevalideerd door Transport Exchange Group Limited. Indien u dit proces niet hebt doorlopen, of hiervoor niet bent geslaagd, dan ben u geen abonnee.
 2. Om het mogelijk te maken voor Transport Exchange Group Limited om dit validatieproces uit te voeren, dient u het volgende te overleggen (niet uitputtend):
  1. kopieën van verzekeringsdetails, inclusief, maar niet beperkt tot, alle voertuigverzekeringen, de verzekering van goederen tijdens vervoer, wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers, beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, en alle andere verzekeringen die Transport Exchange Group Limited van u mag verlangen van tijd tot tijd.
  2. een kopie van alle licenties die van toepassing zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, exploitatievergunningen en ISO9002 registraties.
 3. In het geval dat u in gebreke blijft met betrekking tot het aanleveren van een of meerdere van deze documenten, of als naar mening van Transport Exchange Group Limited een of meer van deze documenten niet toereikend zijn, zal Transport Exchange Group Limited u niet toestaan de registratie op onze websites te voltooien.

14. Verlenging van het abonnement

 1. Als een abonnementsperiode verloopt, zal Transport Exchange Group Limited de abonnee uitnodigen om hun abonnement op onze websites te verlengen.
 2. Een nieuw wettelijke bindend contract tussen Transport Exchange Group Limited en een abonnee zal enkel tot stand komen als:-
  1. de abonnee heeft aangegeven welk abonnement deze verlangt;
  2. Transport Exchange Group Limited een verdere aanbetaling heeft ontvangen van de abonnee voor het verlengen van minimale abonnementsperiode die op dat moment geldig is (of voor een andere periode indien Transport Exchange Group Limited hiermee instemt);
  3. de abonnee details heeft verschaft omtrent veranderingen, vernieuwingen of aanvullingen bij de documenten genoemd onder clausule 6 of heeft bevestigd dat de details die hij heeft verschaft bij zijn eerste inschrijving nog steeds actueel zijn.
 3. Indien de abonnee zijn abonnement niet vernieuwt mag Transport Exchange Group Limited het oorspronkelijke contract als afgelopen beschouwen al haar rechtsmiddelen als bedoeld onder clausule 20 aanwenden en Transport Exchange Group Limited mag naar eigen goeddunken de Transport Exchange Group Limited Accreditatie en Sterrenbeoordeling van betreffende abonnee verwijderen

15. Accreditatie

 1. Afhankelijk van welk abonnement een abonnee selecteert, kan de abonnee worden beoordeeld door middel van een Transport Exchange Group Limited Accreditatie en een Sterrenbeoordeling.
 2. Deze Accreditatie en het aantal sterren zal worden weergegeven op de sites, samen met de details van de abonnee die Transport Exchange Group Limited redelijkerwijs mag verwachten.
 3. De abonnee zal Transport Exchange Group Limited voorzien van toestemming om zulke persoonlijke gegevens weer te geven op onze sites alsmede het gebruik van mogelijk hiermee verbonden intellectuele eigendomsrechten.
 4. De abonnee zal zich ervoor inzetten dat alle informatie die wordt weergegeven in verband met Accreditaties en Sterrenbeoordelingen accuraat, correct en up to date is en zal Transport Exchange Group Limited schadeloos stellen in het geval van door hen of derden geleden schade als gevolg van foutieve, weggelaten of onjuiste informatie.

16. Beschikbaarheid van onze sites

 1. Transport Exchange Group Limited zal zich naar alle redelijkheid inzetten voor continue beschikbaarheid van de sites en de services die daarmee verbonden zijn, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, hiaten of vertragingen of enige doorlopende verplichting om onze sites met bijbehorende services te beheren, om welke reden dan ook.
 2. Het staat Transport Exchange Group Limited vrij om op elk moment, naar eigen goeddunken, de specificaties van onze sites en bijbehorende services zonder aankondiging vooraf aan te passen.

17. Doorlinken naar onze sites

 1. U mag een link plaatsen naar uw homepage, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en wettelijk toegestaan is en die onze reputatie niet schaadt of daarvan gebruik maakt.
 2. Het is echter niet toegestaan een link te plaatsen op een dergelijke wijze dat er een relatie, goedkeuring of enige vorm van verbintenis wordt gesuggereerd die in werkelijkheid niet bestaat.
 3. Het is niet toegestaan een link te plaatsen naar een website waarvan u niet de eigenaar bent.
  Onze sites mogen niet geframed worden op andere sites, het is ook verboden een link naar een deel van onze site te plaatsen anders dan naar de homepagina. Wij behouden het recht voor om de toestemming tot het plaatsen van links te allen tijde in te trekken zonder voorafgaande waarschuwing. De website vanwaar u linkt naar onze pagina, dient in alle opzichten aan alle content-eisen te voldoen die worden uiteengezet in onze verklaring van aanvaardbaar gebruik op http://www.transportexchangegroup.com/legal/acceptable-usage-policy.html
 4. Indien u gebruik wenst te maken van materiaal op onze websites op een andere manier dan hierboven beschreven, stuur dan een aanvraag hiervoor naar het postadres dat kan worden gevonden op onze websites.

18. Links op onze sites

 1. Waar onze sites links bevatten naar andere sites en bronnen die door derden worden verstrekt, worden deze links verstrekt enkel en alleen te uwer informatie. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze sites of bronnen, en accepteren derhalve geen aansprakelijkheid met betrekking tot verliezen of schade als gevolg van het gebruik van deze sites.

19. Schadeloosstelling

 1. U gaat ermee akkoord om Transport Exchange Group Limited en haar dochterondernemingen, werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers en partners te vrijwaren van en beschermen tegen directe of indirecte schade (inclusief gevolgschade en winstderving), imagoschade of verlies van zakelijke kansen als gevolg van claims door derden in verband met inhoud die u uploadt, post of e-mailt op of via onze sites, uw gebruik van onze sites of een eventuele schending van alle bepalingen in deze verklaring.

20. Beëindiging

 1. Transport Exchange Group Limited behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken al haar wettelijke middelen in te zetten, inclusief, maar niet beperkt tot, het geven van een waarschuwing door middel van het tijdelijk blokkeren van het wachtwoord van de abonnee, blokkering voor onbepaalde tijd en onmiddellijke beëindiging van het contract en/of aan u door Transport Exchange Group Limited geleverde services, in geval van schending van deze bepalingen of als Transport Exchange Group Limited niet in staat is informatie die u heeft aangedragen in verband met uw inschrijving of anderszins te verifiëren of te authentiseren.

21. Rechtsbevoegdheid en toepasbare wetgeving

 1. De Engelse rechtbank zal de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben over aanklachten die voortkomen uit, of gerelateerd zijn aan, aan bezoek aan onze sites, al behouden wij ons het recht voor om schending van de bepalingen in deze algemene voorwaarden voor te laten komen in uw land van residentie of in een ander relevant land. Op deze algemene voorwaarden is het Engelse recht van toepassing.

22. Wijzigingen

 1. Wij kunnen deze algemene voorwaarden elk moment aanpassen door deze pagina te bewerken. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen, omdat dezen bindend zijn voor u. Sommige van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen die elders op deze site worden genoemd.

23. Uw zorgen

 1. Als u zich zorgen maakt om materiaal dat ergens op onze sites wordt weergegeven, neem dan contact met ons op via het postadres dat op de site wordt genoemd. Dank u voor het bezoeken van onze websites.