ALGEMENE VOORWAARDEN – MEI 2018

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) bevat de gebruiksvoorwaarden (“de voorwaarden”) voor het gebruik, als gast of als geregistreerde gebruiker, van de websiteapplicaties, mobiele applicaties, API’s en alle andere diensten die het eigendom zijn van en/of worden beheerd door de TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD, inclusief maar niet beperkt tot courierexchange.co.uk, haulageexchange.co.uk, CXEURO.com, courierexchange.mobi, transportexchangegroup.com (onze “applicaties”). Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u de applicaties begint te gebruiken.

Door onze applicaties te gebruiken of te bezoeken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden (en eventuele aanvullende voorwaarden en EULA (licentie-overeenkomst eindgebruiker), die uitdrukkelijk van toepassing zijn op diensten en informatie geleverd door derde partijen en die in of op onze applicaties worden weergegeven) en dat u zich daaraan zult houdenen  aan eventuele andere beleidsregels van ons die door verwijzing zijn opgenomen.

[1}BELANGRIJKE OPMERKING: {2] [1}Onze website-applicaties, mobiele applicaties en API’s stellen onze gebruikers in staat om contact te leggen met andere gebruikers om onderling contracten te sluiten, maar gebruikers leggen deze contacten en/of sluiten dergelijke contracten af op eigen risico. {2]  Wanneer u onze applicatie(s) gebruikt om een andere gebruiker te betrekken, of om betrokken te worden, voor het verlenen van diensten, zullen u en de andere gebruiker:

 1. rechtstreeks met elkaar een contract sluiten voor de levering en ontvangst van dergelijke diensten.  TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD is geen partij bij dat contract en gebruikers zijn afzonderlijk verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzichte van elkaar onder de voorwaarden van dat contract.
 2. verantwoordelijk zijn, als verwerkingsverantwoordelijke, voor de verwerking van alle persoonsgegevens die via de applicaties zijn verzonden of ontvangen, in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 9). 

U ontslaat TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD uitdrukkelijk van elke en enige aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke contacten, of websites of dienst van derden.

 

Bepaalde delen van onze applicaties zijn enkel beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Deze voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op alle gebruikers. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u onze applicaties niet te gebruiken.

 1. Informatie over ons

1.1 Onze applicaties worden beheerd door TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD (“we/wij”).

1.2 Voor de doeleinden van deze voorwaarden omvat TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD alle dochterondernemingen, holdings, groepsbedrijven of geassocieerde/geaffilieerde bedrijven.

 1. Toegang tot onze applicaties

2.1 Toegang tot onze applicaties is toegestaan in overeenstemming met deze voorwaarden op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de dienst die wij aanbieden onmiddellijk in te trekken of te wijzigen als we een overtreding van deze voorwaarden vermoeden (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze applicaties en/of diensten om wat voor reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar zijn.

2.2. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van sommige of al onze applicaties, of een volledige applicatie, beperken voor sommige of alle gebruikers, ongeacht of ze zich al dan niet bij ons hebben geregistreerd.

2.3 Als u een gebruikersidentificatiecode, -wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of ontvangt, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht om elke code of elk wachtwoord voor gebruikersidentificatie, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk moment uit te schakelen als wij van mening zijn dat u niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u zonder toestemming geen identificatiecodes of wachtwoorden van een andere persoon gebruikt.

[1}2.4 U moet zich houden aan de bepalingen van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik op {2][3}https://transportexchangegroup.com/acceptable-usage-policy{5]/{6]

2.5 U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te hebben tot onze applicaties. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze applicaties op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

2.6 U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of het ongeoorloofd gebruik van uw account of informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw verliezen als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik.  U bent mogelijk aansprakelijk jegens ons voor onze verliezen of die van anderen als gevolg van ongeoorloofd gebruik.

 1. Abonnements- en andere kosten

3.1 Als tegenprestatie voor de toegang die wij u verschaffen tot onze applicaties betaalt u ons, in overeenstemming met artikel 13 van deze voorwaarden, abonnementskosten en alle andere overeengekomen kosten, zoals uiteengezet in uw abonnementspakket (“de abonnementskosten”).

3.2 Uw factuur en alle andere toepasselijke facturen, inclusief maar niet beperkt tot uw verlengingsfactuur, worden door ons tijdig verstrekt en we zullen redelijke inspanningen leveren om per e-mail of telefoon contact met u op te nemen vóór het verstrijken van uw abonnementsperiode of elke verlenging daarvan.

U betaalt elke factuur van ons volledig met onmiddellijk beschikbare middelen, uiterlijk op de verlengingsdatum van uw abonnement, zonder aftrek of verrekening, in overeenstemming met artikel 13.3.

Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel dat we mogelijk hebben, kunnen we uw toegang tot de applicaties opschorten totdat de betaling volledig is gedaan, als u de abonnementskosten niet tegen de vervaldatum met onmiddellijk beschikbare middelen hebt betaald.

Als u de betaling voor het abonnement of een van onze diensten met behulp van elektronische middelen voor betalingen verricht, zijn de abonnementskosten betaalbaar zonder aftrek, verrekening, tegenvordering of inhouding (anders dan enige aftrek of inhouding van belasting zoals vereist door de wet).

 1. Intellectuele-eigendomsrechten

4.1 Behalve zoals hierin uiteengezet, zijn wij de eigenaar of de licentiehouder van de inhoud, inclusief maar niet beperkt tot domeinnamen, tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto’s, geluiden, interactieve functies en het copyright van onze applicaties (de “inhoud”). Onze inhoud wordt in de huidige staat verstrekt en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd of geëxploiteerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve zoals hierin wordt beoogd.

Alle andere intellectuele-eigendomsrechten die worden gebruikt in onze applicaties zijn eigendom van hun respectieve externe houders en we geven niemand (expliciet of impliciet) toestemming om dergelijke intellectuele-eigendomsrechten te gebruiken. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de houder uitmaken.

4.2 Werken die op onze applicaties zijn gepubliceerd door geïdentificeerde inzenders (“inzendingen”) worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

4.3 U mag kopieën afdrukken en delen van elke pagina uit onze applicaties downloaden voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze applicaties is geplaatst.

4.4 U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video, onze ledenlijst, audioreeksen of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

4.5 Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde inzenders) als de auteurs van de inhoud of inzendingen op onze applicaties moet altijd worden erkend.

4.6 U mag geen enkel deel van de inhoud of inzendingen voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij u hiervoor een licentie hebt ontvangen van ons, onze licentiegevers of de van toepassing zijnde geïdentificeerde inzenders.

4.7 Als u een deel van onze applicaties afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze applicaties te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, kopieën die u hebt gemaakt van het materiaal teruggeven of vernietigen.

 1. Vertrouwen op geplaatste informatie

[1}[2}5.1 {3][4} {5]{6][7}[8}[9}Commentaar en ander materiaal dat op onze applicaties wordt geplaatst is niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden.{5]{6]{12] [1}[2}[3} {4][3}We wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af, die voortvloeit uit het vertrouwen op {4]dergelijk materiaal[7} door een bezoeker van onze applicaties of door iemand die mogelijk op de hoogte wordt gebracht van de {4]inhoud[9} ervan.{4]{11]{12]

 1. Onze applicaties worden regelmatig gewijzigd

6.1 Wij streven ernaar onze applicaties regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud ervan op elk moment wijzigen. Als de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot onze applicaties, of een deel ervan, opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten. In dat geval zullen we ernaar streven u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is van deze scenario’s op de hoogte te stellen of waar onmiddellijke updates vereist zijn. Al het materiaal op onze applicaties kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

 1. Onze aansprakelijkheid

7.1 Het materiaal weergegeven op onze applicaties wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en derden die met ons verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk uit:

7.2 Alle bepalingen, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door gemeen recht, internationale verdragen of de beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid.

7.3 Iedere aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade opgelopen door een gebruiker in verband met onze applicaties of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid van het gebruik of de resultaten van het gebruik van onze applicaties, eraan gekoppelde websites en al het daarop geplaatste materiaal, inclusief maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor:

 1. verlies van inkomsten of opbrengsten;
 2. verlies van zakelijke kansen;
 3. verlies van winst of contracten;
 4. verlies van verwachte besparingen;
 5. verlies van gegevens;
 6. verlies van goodwill;
 7. verspilling van management- of kantoortijd; en
 8. voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht hoe deze is ontstaan en al dan niet veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, ook als dit kon worden voorzien.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

7.4 U moet TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD onmiddellijk op de hoogte brengen als iemand een claim tegen u indient of dreigt in te dienen, die direct of indirect verband houdt met uw gebruik van onze applicaties.

 1. Transacties afgesloten via onze applicaties

8.1 Om enige twijfel te vermijden, wij onderschrijven geen en zijn niet verantwoordelijk voor enig product of enige dienst die wordt geadverteerd, aangeboden of verkregen door of van een derde partij via onze applicaties of een via een hyperlink gekoppelde website en wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de levering van diensten door de ene gebruiker aan de andere. U gaat hierbij akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat of enige schade die u lijdt tijdens het aanbieden of ontvangen van diensten die via onze applicaties zijn verkregen. HIERBIJ VRIJWAART U ONS (ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS EN AGENTEN) TEGEN ENIGE CLAIM, SCHADE, ENIG VERLIES OF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT EEN GESCHIL MET EEN ANDERE GEBRUIKER (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE JURIDISCHE KOSTEN DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN).

 1. Gegevensbescherming en privacy

9.1 U en TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD zullen zich houden aan de wetten inzake gegevensbescherming.

9.2 Voor de toepassing van dit artikel 9 wordt onder ‘wetten inzake gegevensbescherming’ verstaan: alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming en privacy bij de uitvoering van verplichtingen die zijn vastgelegd in deze voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en alle andere vervolgwet- en regelgeving daaromtrent.

[1}[2}9.3 TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD zal de verwerkingsverantwoordelijke zijn (volgens de definitie van de term in de wetten inzake gegevensbescherming) van alle persoonsgegevens die een gebruiker (inclusief u) rechtstreeks deelt met TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD als gebruiker van diens applicaties en diensten.{3]{4][1}[2} {3]{4]  [1}[2}Wanneer gegevens worden verwerkt door TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD, als verwerkingsverantwoordelijke, wordt een dergelijke verwerking uitgevoerd in overeenstemming met het {3]privacybeleid van TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD beschikbaar via {4][5}https://transportexchangegroup.com/terms-conditions-privacy-policy/{6][7}[8}.{3]{4][7}[8} {3]{4] [1}[2}TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit verschillende categorieën, zoals beschreven in het bovengenoemde privacybeleid, inclusief {3]geolocatiegegevens uit verschillende bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, onze mobiele applicatie, geïntegreerde {4][5}telematica {6][7} voor wagenparken van derden en gegevens ingevoerd door onze gebruikers (gezamenlijk “geolocatiegegevens”). {4]  [1} U erkent en gaat ermee akkoord dat we dergelijke geolocatiegegevens kunnen verzenden, verzamelen, onderhouden, verwerken en gebruiken om de diensten te leveren die worden beschreven in onze applicaties.{2]  [1}  Verder erkent u en stemt u ermee in, dat wij uw geolocatiegegevens mogen gebruiken, strikt in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm, met het doel om de diensten die we aanbieden te verbeteren, om routes en reizen te analyserenen  om rapporten op te stellen.{2] [1} We kunnen dergelijke geanonimiseerde geolocatiegegevens delen met derden. {2] [1}U kunt aangeven dat u dit niet meer wenst door TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD aan te schrijven op het adres vermeld op de laatste pagina van dit document onder “Contact”. {2] [1}Als u dit doet, kunnen we u geen diensten of producten leveren die gebaseerd zijn op het geaggregeerd en anoniem delen van gegevens binnen onze toepassingen.{2]

[1}9.4 Als u de applicaties en diensten van TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD gebruikt voor het verlenen van diensten aan of ontvangen van diensten van andere gebruikers en het verzenden, ontvangen of uploaden van persoonlijke informatie naar uw gebruikerszone, welke{2][3}[4} TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD opslaat in zijn database, dan wordt u de verwerkingsverantwoordelijke van dergelijke persoonsgegevens en zal TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD een gegevensverwerker zijn van dergelijke persoonsgegevens, en zal: {2]{6][7}

[1}9.4.1[2]strikt handelen in overeenstemming met uw wettige en redelijke instructies (die kunnen worden ontvangen via uw gebruik van de {3]applicaties en/of diensten[4}), tenzij toepasselijke wetgeving anders vereist, in welk geval TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD u informeert over die wettelijke verplichting vóór de verwerking (tenzij die wet dergelijke informatie verbiedt om belangrijke redenen van openbaar belang).{3] [1}u op de hoogte brengen als zij kennis krijgt van een instructie van u die naar de mening van TRANSPORT EXCHANGGE GROUP LTD inbreuk maakt op de wetten inzake gegevensbescherming. {2]

9.4.2[1]ervoor zorgen dat haar personeel dat bevoegd is voor de verwerking van de persoonsgegevens in verband met het aanbieden van de applicaties en/of diensten, zich heeft verplicht tot geheimhouding of gehouden is aan een passende wettelijke verplichting tot geheimhouding ;

9.4.3[1]passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen uitvoeren om de persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming;

9.4.4[1]u de mogelijkheid bieden om toegang te hebben tot de persoonsgegevens die door TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD namens u zijn verwerkt, deze te corrigeren, te wissen, te beperken of over te dragen;

9.4.5[1]TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD een verzoek van een betrokkene om informatie betreffende uw verwerking van persoonsgegevens direct naar u doorsturen;

9.4.6[1]redelijke hulp bieden om TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD in staat te stellen te voldoen aan uw verplichtingen krachtens de wet inzake gegevensbescherming, inclusief het gebruik van gepaste technische en organisatorische maatregelen om u te helpen bij het beantwoorden van verzoeken tot toegang van betrokkenen; en

9.4.7[1]u alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat aan de verplichtingen in dit artikel 9 is voldaan, en om audits, inclusief inspecties door of namens u toe te laten en hieraan bij te dragen of ervoor te zorgen dat TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD en/of een subverwerker ten minste eenmaal per jaar audits uitvoert met behulp van externe auditors;

[1}9.5[2]De persoonsgegevens die wij namens u verwerken, kunt u verwijderen of ons schriftelijk verzoeken deze te verwijderen of terug te geven bij beëindiging van de levering aan u van {3]applicaties en/of diensten[4} of op elk moment na de beëindiging.[4}{3][4}  [1}Wanneer u de persoonsgegevens niet hebt verwijderd vóór de beëindiging van de levering aan u van {2]applicaties en/of diensten[3}, zal TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD de “opslagdienst” gedurende een periode van ten minste 90 werkdagen na datum van de beëindiging kosteloos ter beschikking stellen.{2]  [1} Daarna kan TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD de opslagdienst op elk moment beëindigen zonder kennisgeving, en in dat geval zal TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD alle persoonsgegevens die namens u zijn verwerkt verwijderen, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving. {2]  [1}Niettegenstaande het voorgaande, waar persoonsgegevens die TRANSPORT EXCHANGGE GROUP LTD namens u verwerkt, deel uitmaken van het transactieregister tussen u en een andere gebruiker, kan die andere gebruiker een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke van dergelijke persoonsgegevens zijn en kan TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD verplicht zijn om dergelijke gegevens namens de andere gebruiker te bewaren. {2]  [1}In dat geval kunt u een kopie van de persoonsgegevens ontvangen, maar deze worden niet verwijderd. {2]

9.6[1]U erkent en aanvaardt dat alle betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, het recht hebben om te allen tijde om verwijdering van hun persoonsgegevens of informatie te verzoeken en kunnen verlangen  dat TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD alle informatie en gegevens die over die betrokkene worden bewaard, permanent verwijdert van de systemen van TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD. In het geval dat een betrokkene zijn rechten uitoefent volgens dit artikel 9.6, zal TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD u hiervan op de hoogte stellen en zult u alle persoonsgegevens die u over die betrokkene bewaart onmiddellijk en permanent verwijderen uit de systemen van TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD.  In het geval dat u dit niet binnen een redelijke termijn hebt gedaan en TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD niet schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van enige vereiste voor TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD om de persoonsgegevens te bewaren, behoudt TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD zich het recht voor om dergelijke persoonsgegevens te verwijderen en zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade die u lijdt als gevolg van de uitoefening door de betrokkene van diens rechten.

9.7 U dient ervoor te zorgen dat uw verzameling en gebruik van persoonsgegevens, toegankelijk via de applicaties en diensten, voldoen aan de wetten inzake gegevensbescherming. Hierbij vrijwaart u TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD voor alle verliezen, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten) die voortvloeien uit of zijn opgelopen wegens uw niet-naleving van dit artikel.

9.8[1]U verleent hierbij TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD een algemene toestemming om subverwerkers in te schakelen om de persoonsgegevens te verwerken. TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD zal op verzoek details over haar subverwerkers aan u ter beschikking stellen.  Wanneer TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD voornemens is een nieuwe subverwerker toe te voegen, moet zij gegevens van die nieuwe subverwerker ten minste 30 dagen ter beschikking stellen (“aankondigingsperiode voor de subverwerker”) alvorens persoonsgegevens aan een nieuwe subverwerker over te dragen. U dient TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD op de hoogte te stellen tijdens de aankondigingsperiode voor de subverwerker, als u bezwaar hebt tegen de nieuwe subverwerker. Maakt u tijdens de aankondigingsperiode voor de subverwerker geen bezwaar tegen de subverwerker, dan wordt u geacht de subverwerker te hebben geaccepteerd. Als u een redelijk bezwaar tegen de nieuwe subverwerker hebt ingediend en de partijen zijn het niet eens geworden over een oplossing binnen de aankondigingsperiode voor de subverwerker, dan hebt u het recht om uw gebruik van de applicaties en deze voorwaarden te beëindigen. Tijdens de aankondigingsperiode voor de subverwerker zal TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD geen persoonsgegevens aan de subverwerker doorgeven.

9.9[1]TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD sluit passende schriftelijke overeenkomsten met al zijn subverwerkers onder voorwaarden die alle vereiste verplichtingen voor gegevensverwerkers omvatten, zoals uiteengezet in de AVG, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw recht om audits uit te voeren bij de subverwerker of ervoor te zorgen dat de subverwerker ten minste eenmaal per jaar audits uitvoert met behulp van externe auditors.  TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD blijft volledig aansprakelijk jegens u voor het al dan niet uitvoeren van de verplichtingen van de subverwerker.

9.10[1]Voor het uitdrukkelijk vermijden van twijfel, met betrekking tot de betalingsverwerker die u selecteert om betalingen van uw klanten te verwerken, hoewel de applicaties zullen worden geïntegreerd met de diensten van een dergelijke betalingsverwerker, komen de partijen overeen dat die betalingsverwerker uw gegevensverwerker is, die rechtstreeks zijn producten en diensten aan u levert.  Betalingsverwerkers zijn geen subverwerkers van TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD.

9.11[1]U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD en de betalingsverwerker persoonsgegevens aan elkaar kunnen doorgeven.  Het is uw uitdrukkelijke instructie dat TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD dergelijke persoonsgegevens aan de betalingsverwerker verstrekt.

9.12[1]Wanneer TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD persoonsgegevens ontvangt van een of meer betalingsverwerkers en TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD gaat er daarbij redelijkerwijs vanuit dat u de verwerkingsverantwoordelijke van hen bent, geeft u hierbij TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD de opdracht om dergelijke persoonsgegevens namens u te verwerken.

 1. Materiaal uploaden naar onze applicaties

[1}10.1 Telkens wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u materiaal naar onze applicaties kunt uploaden of om contact te leggen met andere gebruikers van onze applicaties (elk ook een “inzending”), moet u voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik op {2][3}https://transportexchangegroup.com/acceptable-usage-policy{5]/{6]

U garandeert dat alle inzendingen aan die normen voldoen en u vrijwaart ons voor elke inbreuk op die garantie.

10.2 U verleent ons hierbij een niet-exclusieve, eeuwigdurende, niet-opzegbare, overdraagbare, sublicentieerbare en royalty-vrije licentie voor het verwerken en gebruiken van alle inzendingen (en alle intellectuele-eigendomsrechten daarop) met het doel onze diensten te leveren, zoals beschreven in de applicatie(s) en in geanonimiseerde vorm voor de doeleinden beschreven in artikel 9.5 van deze voorwaarden.

10.3 We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van door gebruikers geplaatste materialen en we kunnen de vertrouwelijkheid van inzendingen niet garanderen.

10.4 We hebben het recht om elke inzending te verwijderen als, naar onze mening, een dergelijke inzending in strijd is met deze voorwaarden.

We geven geen garantie met betrekking tot de functionaliteit van software die vereist is voor het uploaden van inzendingen en u doet hierbij afstand van enig wettelijk of billijk recht of rechtsmiddel, dat u tegen ons kunt hebben voor het gebruik daarvan, zoals van toepassing.

 1. Verboden gebruik

11.1 TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD verbiedt het gebruik van onze applicaties – en u gaat ermee akkoord onze applicaties niet te gebruiken – voor het volgende:

11.2 Het plaatsen van onvolledige, onjuiste informatie of informatie waarvan u weet of had behoren te weten dat deze onnauwkeurig is.

11.3 Het verwijderen of herzien van informatie geplaatst door een andere persoon of entiteit.

11.4 Als u zich hebt geregistreerd en een wachtwoord gebruikt, mag u derden geen toegang verlenen tot enig deel van onze applicaties dat beperkt is tot een wachtwoordgebruiker, noch het wachtwoord bekendmaken of delen met derden, of het wachtwoord voor welk doel dan ook gebruiken.

11.5 Het kopiëren of aanpassen van enige computercode in een van onze applicaties die door TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD wordt aangemaakt om zijn pagina’s te genereren.

11.6 Het plaatsen van informatie die obsceen en/of lasterlijk is.

Het plaatsen van informatie of documentatie die naar onze mening buitensporig lang is.

De verkoop van abonnementen op een van onze applicaties door onbevoegde personen is ten strengste verboden, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die we tegen u kunnen hebben en u zult onmiddellijk aansprakelijk zijn voor betaling aan ons van een bedrag dat gelijk is aan de bedragen die u hebt ontvangen als gevolg van een dergelijke doorverkoop.

Als u uw accountgegevens met een andere abonnee deelt, onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen die wij mogelijk hebben, bent u onmiddellijk aansprakelijk voor het betalen van een bedrag gelijk aan het bedrag dat aan de partij met wie u uw accountgegevens hebt gedeeld in rekening zou zijn gebracht indien een dergelijke deling niet had plaatsgevonden.

 1. Virussen, hacken en andere overtredingen

12.1 U mag onze applicaties niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te plaatsen dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze applicaties, de server waarop onze applicaties zijn opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze applicaties. U mag onze applicaties niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval. U gebruikt of lanceert geen geautomatiseerd systeem dat toegang geeft tot onze applicaties op een manier die meer verzoeken stuurt naar onze servers in een bepaalde periode dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan produceren met behulp van een conventionele online webbrowser.

12.2 Door overtreding van de bepalingen van dit artikel 12 kunt u een strafbaar feit plegen onder het toepasselijke recht. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal uw recht om onze applicaties te gebruiken onmiddellijk vervallen.

12.3 We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendom kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze applicaties of door het downloaden door u van materiaal dat erop is geplaatst, of op elke website die hieraan is gekoppeld.

 1. Abonnementen op onze applicaties

13.1 Een juridisch bindend contract tussen TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD en een abonnee op onze applicaties komt alleen tot stand wanneer: –

13.2 De abonnee informatie heeft verstrekt die TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD redelijkerwijs kan vereisen om het registratie- en validatieproces te voltooien;

13.3 De abonnee heeft gekozen welk abonnement hij nodig heeft;

TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD een voorschot van de abonnee heeft ontvangen voor de minimale abonnementsperiode die op dat moment van toepassing was (of enige andere periode waarmee TRANSPORT EXCHANGGE GROUP LTD akkoord kan gaan) of schriftelijk is overeengekomen om diensten te verlenen voordat betaling wordt ontvangen.

13.4 TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD zal dergelijke persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de abonnee, behalve voor zover nodig of passend om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of in juridische procedures waarin dergelijke persoonlijke informatie relevant is.

13.5 TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD kan informatie gebruiken die is ontleend aan cookies om de integriteit van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de abonnee te beschermen, en kan de cookies ook gebruiken voor statistische analyse.

13.6 Elke terugbetaling van vooruitbetaalde abonnementsgelden vóór het verstrijken van de door de abonnee geselecteerde minimale abonnementsperiode is ter beoordeling van TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD. In het geval dat TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD akkoord gaat met een gehele of gedeeltelijke terugbetaling, zal dit enkel van toepassing zijn op hele, ongebruikte maanden en zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht die van de terugbetaling worden afgetrokken voor de administratie-, instellings- en ondersteuningskosten gemaakt door TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD.

 1. Validatie van een abonnee

14.1 Om het abonnement op onze applicaties te voltooien, moet de abonnee door TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD worden gevalideerd. Als u dit validatieproces niet hebt voltooid of niet hebt doorstaan, ontvangt u geen abonnement op onze applicaties.

14.2 Teneinde TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD in staat te stellen de validatie uit te voeren, moet u het volgende verstrekken (niet-limitatieve lijst):

 1. Kopieën van verzekeringsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot alle autoverzekeringen, verzekeringen voor goederen in doorvoer, wettelijke aansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheidsverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en dergelijke andere verzekeringen, zoals van tijd tot tijd door TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD kan worden gevraagd.
 2. Een kopie van alle relevante licenties, inclusief maar niet beperkt tot exploitatievergunningen en ISO9001-registraties.
 3. In het geval dat u een van de bovengenoemde vereiste documenten niet levert of deze worden naar goeddunken van TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD als niet bevredigend beschouwd, staat TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD u niet toe om de registratie voor onze applicaties te voltooien.
 4. Wilt u een gevalideerde gebruiker van onze applicaties blijven, dan moet u alle relevante verzekeringspolissen en documenten, zoals beschreven in 14.1, up-to-date en geldig houden.
 1. Verlenging van het abonnement

15.1 Wanneer een abonnementsperiode verloopt, zal TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD abonnees uitnodigen om hun abonnement op onze applicaties te verlengen.

15.2 Een nieuw juridisch bindend contract tussen TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD en een abonnee komt enkel tot stand wanneer:

 • 3 De abonnee heeft gekozen welk abonnement hij nodig heeft;
 • TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD een voorschot van de abonnee heeft ontvangen voor de verdere minimale abonnementsperiode die op dat moment van toepassing is (of enige andere periode waarmee TRANSPORT EXCHANGGE GROUP LTD akkoord kan gaan);
 • de abonnee details heeft verstrekt over eventuele wijzigingen, verlengingen of toevoegingen aan de documenten waarnaar wordt verwezen in artikel 8 of heeft bevestigd dat de details die hij bij zijn eerste abonnement verstrekte nog steeds van kracht en up-to-date zijn.

15.3 In het geval dat de abonnee zijn abonnement niet verlengt, kan TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD de oorspronkelijke overeenkomst als beëindigd beschouwen, behalve zoals specifiek bepaald in artikel 21.

 1. Accreditatie

16.1 Afhankelijk van het abonnement dat een abonnee selecteert, kan TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD een accreditatie- en feedbackbeoordeling toekennen aan de abonnee.

16.2 Deze accreditatie- en feedbackbeoordeling zal worden weergegeven op onze applicaties samen met dergelijke informatie met betrekking tot de abonnee zoals TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD redelijkerwijs kan vereisen voor publicatie, zoals uiteengezet in de relevante applicatie(s) (“profielinformatie”).

16.3 De abonnee verleent hierbij aan TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD een licentie om dergelijke profielinformatie op de applicaties weer te geven en om alle intellectuele-eigendomsrechten in verband met dergelijke informatie te gebruiken, wanneer en indien van toepassing.

16.4 De abonnee dient alle redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat alle gegevens die worden weergegeven met betrekking tot de abonnee, inclusief de accreditatie- en feedbackbeoordeling, accuraat, correct en actueel zijn en vrijwaart TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD voor alle verliezen geleden door TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD of een derde partij in het geval van een fout, ontbrekende of onnauwkeurige informatie.

 1. Beschikbaarheid van onze applicaties

17.1 TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD zal al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat onze applicaties en aanverwante diensten continu toegankelijk zijn, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit eventuele fouten, ontbrekende gegevens, onderbrekingen of vertragingen, of enige doorlopende verplichting om onze applicaties en aanverwante diensten te exploiteren, ongeacht de oorzaak.

17.2 TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD kan naar eigen goeddunken de specificatie van de applicaties en aanverwante diensten te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen.

 1. Koppelingen naar onze applicaties

18.1 U mag een koppeling maken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of daarvan profiteert. U mag echter geen koppeling aanbrengen op een manier die enige vorm van vereniging, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert wanneer daarvan absoluut geen sprake is.

18.2 U mag geen koppeling tot stand brengen vanaf een website die niet uw eigendom is.

[1}18.3 Onze applicaties mogen niet in een frame op een andere site worden geplaatst en u mag ook geen koppeling naar een deel van onze applicaties tot stand brengen, met uitzondering van de startpagina. [1}We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het koppelen in te trekken als de website van waaruit u een koppeling aanbrengt niet in alle opzichten voldoet aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik op {2][3}https://transportexchangegroup.com/acceptable-usage-policy{5]/{6]

18.4 Als u gebruik wilt maken van materiaal op onze applicaties, anders dan hierboven uiteengezet, stuur uw verzoek dan naar het postadres dat op onze websites wordt vermeld.

 1. Koppelingen vanuit onze applicaties

19.1 Wanneer onze applicaties koppelingen naar andere websites of applicaties en bronnen van derden bevatten, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie aangeboden. We hebben geen controle over de inhoud van die websites, applicaties of bronnen en aanvaarden hiervoor geen verantwoordelijkheid of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

 1. Vrijwaring

20.1 U vrijwaart hierbij TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD, haar dochtermaatschappijen, aan haar gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, agenten en partners tegen alle directe of indirecte verliezen, claims, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten; verlies van goodwill of zakelijke kansen, speciale schade en gevolgschade en verlies van winst, opbrengsten of inkomsten) die voortvloeien uit (i) enige claim van derden met betrekking tot een inzending die u uploadt of e-mailt via of plaatst op applicaties of (ii) uw gebruik van onze applicaties, of (iii) uw schending van de bepalingen van deze voorwaarden. De voorwaarden van dit artikel 20 blijven van kracht na beëindiging of afloop van een abonnement, om welke reden dan ook.

 1. Beëindiging

21.1 TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, al haar rechtsmiddelen uit te oefenen, inclusief maar niet beperkt tot het geven van een waarschuwing, tijdelijke opschorting van het wachtwoord van de abonnee, onbeperkte opschorting en onmiddellijke beëindiging van de registratie en/of enige andere dienst aan u geleverd door TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD bij overtreding van deze voorwaarden of als TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD niet in staat is om enige informatie die u aan onze applicaties hebt verstrekt in verband met registratie of anderszins, te verifiëren of authentiseren.

21.2 Zonder invloed op enig ander recht of rechtsmiddel waarover wij beschikken, kan TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD uw abonnement zonder kennisgeving beëindigen met onmiddellijke ingang, indien 30 dagen na de verlengingsdatum van uw abonnement, u het aan ons verschuldigde bedrag niet hebt betaald met beschikbare middelen.

21.3 De rechten en rechtsmiddelen waarover wij beschikken in geval van beëindiging van een abonnement ingevolge dit artikel 21, omvatten maar zijn niet beperkt tot het verwijderen van de accreditatie- en feedbackbeoordeling.

21.4 Dit artikel 21 blijft van kracht na beëindiging of afloop van een abonnement, om welke reden dan ook.

 1. Jurisdictie en toepasselijk recht

22.1 De rechtbanken van Engeland hebben exclusieve jurisdictie over enige claim die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze applicatie en/of diensten. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Engelse wetgeving.

 1. Variaties

23.1 We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door aanpassing van deze pagina. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd raadpleegt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders in onze applicaties zijn gepubliceerd.

 1. Algemeen

24.1 Een verklaring van afstand door een van beide partijen van een recht of rechtsmiddel onder deze voorwaarden is alleen van kracht als het schriftelijk wordt gegeven (in het geval van een verklaring van afstand door ons, door een functionaris van TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD) en kan niet worden gezien of opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot enige volgende inbreuk of schending.

24.2 Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor enige niet-uitvoering, gebrekkige uitvoering of vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen onder deze voorwaarden, indien deze vertraging direct of indirect wordt veroorzaakt door overmacht of door enige andere gebeurtenis of omstandigheid waarop die partij redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

24.3 Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande ontwerpen, overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen hen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Geen enkele partij zal enig rechtsmiddel hebben met betrekking tot enige verklaring of garantie die niet in deze voorwaarden is uiteengezet.

24.4 U mag geen van uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

24.5 Indien enig onderdeel van een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijven de rest van die bepaling en alle andere bepalingen van deze voorwaarden geldig en afdwingbaar.

25.[1}Programma “Verwijs een vriend”{2]

25.1 Alle doorverwijzingen zullen moeten voldoen aan de criteria voor lidmaatschap, zoals bepaald in artikel 14.

Laatst bijgewerkt: mei 2018

CONTACTGEGEVENS

U kunt contact opnemen met TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD op het volgende adres:

TRANSPORT EXCHANGE GROUP LTD

One Six Six,
First Floor,
166 College Rd,
Harrow
HA1 1BH